Code: 25206
Location: Butel
Listing type: Sell
Property type: Storage
580000 eur
Плац од 3710м2 на кој е почната градба на објект.Објектот се наоѓа во Индустриска зона, во близина на скопската обиколница, помеѓу населбите Бутел и Радишани, која е во фаза на формирање и во која засега работат фирмите Дормамак и Горенко, со сопствени производствени и складишни капацитети. Објектот е приклучен на електрична и водоводна мрежа
Според Деталниот урбанистички план предвидена намена за овој дел е Г2-ГЗ, лесна и незагадувачка индустрија, магацини или магацини со производство. Според планот дозволена површина за градба е стр + 1 за двете парцели и тоа: ГП 1.13 -1.038 м2, односно максимална бруто развиена површина 2.076 м2. ГП 1.14 - 587 м2, односно максимална бруто развиена површина 1.174 м2. Тековната површина за градба според листот за предбележување изнесува 1.405,25 м2. Објектот може да функционира како целина со производствен дел, магацински дел и административен дел што ги поврзува или може да функционира како две посебни засебни целини, секоја со свој складишен или производствен дел и свој административен дел.
Details
3710 m2
2
Agent
Лидија Смилкова
Phone
+38971244331
Mobile
071/244331
Email
lidija.astoria@gmail.com Lidija@realestate.com.mk
Gallery

Similar

Butel
02.08.2023
Rent
Storage
Size: 800 m2
Rooms: 1
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they as essential for the working of basic functionalities of the website.
We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website, to store user preferences and provide them with content that is relevant to you.
These cookies will only be stored on your browser with your consent to do so.